Stadgar

Stadgar för Vaxholms Konstförening

Fastställda på konstituerande möte 88-04-21 med ändringar/tillägg enligt beslut på årsmöte 2001, 2002, 2022 och 2023.

 1. Namn och ändamål
  Föreningens namn är Vaxholms Konstförening. Den är en ideell förening med uppgift att i Vaxholm väcka, underhålla och utbreda intresset för konst.
  I detta syfte vill föreningen:
  a. Ordna utställningar av konst.
  b. Ordna föreläsningar, studiebesök och studieverksamhet om konst och därmed besläktade frågor.
  c. Ordna utlottningar av skänkt eller inköpt konst, konsthantverk eller konstböcker.
  d. Ordna utställningsbesök, studieresor mm.
  e. Verka för att en permanent utställningslokal inrättas i Vaxholm.
 2. Medlemskap och rösträtt.
  Medlemskap erhålles efter erlagd årsavgift.
  Medlemskap upphör om medlem ej erlagt årsavgift senast tre månader efter årsmöte.
  Varje medlem äger en röst. För att ha rösträtt vid årsmötet skall medlemsavgift för innevarande år vara betald.
 3. Medlemsavgift
  Medlemsavgift fastställs årligen av det ordinarie årsmötet.
  Medlem som inträder i föreningen under löpande verksamhetsår och önskar delta i föreningens utlottning av konstverk, måste vid inträdet erlägga full årsavgift.
  Avgiften erläggs årsvis genom åsättning på föreningens plusgirokonto
 4. Inköp och utlottning av konstverk, konsthantverk mm
  Ordinarie utlottning av konstverk, konsthantverk mm sker på hösten senast i november. Styrelsen eller av styrelsen utsedd inköpsgrupp svarar för inköp av konst till utlottningen.
 5. Beslutande organ
  Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.
 6. Verksamhetsår
  Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderåret.
 7. Styrelse
  Föreningens styrelse består av sex arbetande ledamöter och tre suppleanter, samtliga valda av årsmötet.
  Ordföranden väljs av årsmötet, medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, sekreterare och
  kassör.
  Styrelsen är beslutsmässig då efter kallelse till samtliga ledamöter minst tre av de ordinarie
  ledamöterna är närvarande.
  Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden
 8. Föreningsteckning
  Styrelsen, ordföranden, vice ordförande och kassören har rätt att var för sig teckna föreningens
  firma.
 9. Årsmöte
  Årsmöte skall äga rum senast den 31 mars.
  Kallelse samt verksamhetsberättelse skall utsändas två veckor före mötet.
  Motioner från medlemmar måste vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
 10. Ärenden vid årsmötet
  a. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  b. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
  c. Val av två justeringsmän.
  d. Styrelsens verksamhetsberättelse.
  e. Revisionsberättelse.
  f. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  g. Val av styrelseledamöter.
  Halva styrelsen väljs på två år. (Styrelsen har sex representanter, som väljes växelvis).
  Suppleanterna väljs på ett år.
  h. Val av en revisor och en revisorssuppleant för två år.
  i. Val av valberedning, tre ledamöter, för två år.
  j. Budget för kommande verksamhetsår.
  k. Beslut om budget för kommande verksamhetsår.
  l. Övriga ärenden.
  m. Motioner.
 11. Stadgeändring och upplösning av föreningen
  För ändring eller komplettering av föreningens stadgar och för upplösning av föreningen fordras att
  beslut därom fattas på två på varandra följande föreningsmöten, därav minst ett årsmöte. På det möte
  som sist hålles, måste förslaget stödjas av minst två tredjedelar av de närvarande.

Våra stadgar som pdf